شرایط ثبت نام در دانشگاه های علوم پزشکی پردیس خودگردان

گروه مشاوره استاد علیرضا شفیعی در امر انتخاب رشته فقط محدود به انتخاب رشته و چیدمان رشته ها نیست بلکه این مؤسسه با بکار گیری تیمی 40 نفره ار کارشناسان سازمان سنجش و مشاورین مجرب و برگزاری جلسات دائم با مدیران دانشگاه های کشور اطلاعات ضروری که قالباً دسترسی به آنها سخت می باشد از قبیل قیمت شهریۀ هر دانشگاه مصافت دانشگاه تا محل زندگی شما یا دارا بودن امکاناتی همچون خوابگاه و ..... را در هنگام انتخاب رشته در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

که بخشی از این اطلاعات داخل سایت نیز می باشد

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی پردیس های خودگردان و مازاد ظرفی

مندرج در صفحه 139 دفترچه شماره  2 راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی


رشته های ظرفیت مازاد در دانشگاههای علوم پزشکی:

 

1- ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، از ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1394-1393 آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸـﻜﺪه  ﻫـﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘـﺮدﻳﺲ ﺧـﻮدﮔﺮدان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 235 ﻣﻮرخ 1393/2/30 ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، داﻧﺸـﺠﻮی ﻣـﺎزاد ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. 2- ﭘـﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎزاد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ  وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻫﻴـﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 3- ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﺧﺘﻴـﺎر داﻧﺸـﮕﺎه ﻣـﻲ    ﺑﺎﺷـﺪ . 4- ﻧﻘـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل و ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳـﺖ . 5- ﺳـﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎزاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6- داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

 

پردﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻟﻒ) ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش: ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ب) شرایط عمومی:
1) دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎره 1 آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 94. 2) دارا ﺑﻮدن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﺪول ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎره 2 آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 1394
ج) ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:
1) داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 2) ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ . 3) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 4) زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی در دوره ﻫـﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 5) ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﻫﺎی دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘـﺮرات آﻣﻮزﺷـﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺸﻮری و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 7) ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺪن از ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤـﺎن ﺷـﺪن از ﻳﻚ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮدﻳﺲ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان، ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ اﺳـﺖ . 8) ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻻﻳﺤﻪ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 9) در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ دﻳﮕـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ

منوی سمت چپ