فیلم انگیزشی

اگه کم آوردی؟

اگه احساس می کنی دیگه دیره و نمیرسی ؟

اگه فکر می کنی خیلی از درسات مونده و زمان نداری؟

اگه میخوایی بدونی در آینده چه اتفاقی رخ میده؟

حتماًداین فیلم رو ببین

منوی سمت چپ