اردوی نوروزی

جامع ترین اردوی نوروزی کشور

تیزر اردوی نوروزی 1396 

 

 

رزومه اردوی نوروزی سال گذشته

محمد مصطفی چرختاب مقدم

سال گذشته تا بهمن ماه مطالعه زیادی نداشت و با معدل 13 بعد از شرکت در همایش بهمن و اردوی نوروزی 1395  مسیر زندگی اش تغییرکرد و اکنون دانشجوی رشتۀ دندانپزشکی است، این اردو کوتاه ترین مسیر جهت رسیدن به موفقیت را به شما نشان می دهد.

 

 

منوی سمت چپ